Do Chotěboře nejlépe helikoptérou!!

08.08.2011 20:18

 

Přesně se stalo to, co se dalo předvídat, dle předběžných informací o přípravě stavby „Velkého asfaltování a betonování Chotěboře“. Naprosto nezvládnutá veřejná doprava v Chotěboři, při zahájení rekonstrukce hlavního průtahu.Totální zádrhel zdokonalený speciálními rozhodnutími paní starostky, kterými nahradila obecně platné zákony a vyhlášky pro provoz na pozemních komunikacích.

Je neuvěřitelné, že chotěbořská radnice si vzala na sebe souběžné plnění dvou,  tak náročných a protichůdných úkolů, jako je investorství dvou dopravních na sebe navazujících staveb  v kombinaci s hlavní povinností  vedení města - ochránit občany před nadměrným obtěžováním , ohrožováním bezpečnosti při provádění stavebních prací se stálým zajišťováním plynulé a bezpečné dopravy. Jak pro širokou motoristickou veřejnost, tak i pro občany Chotěboře.

Svérázné tvrzení paní starostky, že neoznačení objížďkových tras po místních komunikacích je proto, aby je používali jen občané Chotěboře, neobstojí vůči platným ustanovením Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb (ve znění posledních změn a doplňků). Zákon v §5 a §6 uvádí, že silnice a místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace určené k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Není zde zmínka o veřejných komunikacích jen pro občany Chotěboře nebo Bílku. Při slepém plnění těchto nesmyslných příkazů městskou polici je to pak pro veřejnost a nejen chotěbořskou, totální zmatek.

Základ pro vznik toho závažného dopravního problému je zřejmě v  nedostatečně zpracované projektové dokumentaci a to hlavě v části D. Zásady organizace výstavby dle Vyhlášky č.146/2008 Sb o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Je zde uveden nutný obsah a rozsah vypracovaných a odsouhlasených příloh této části vyhlášky:

a.      vedení a řízení veřejného provozu,objížďky,dopravní značení!

b.      věcný a časový postup prací,přesun hmot,skládka materiálu.

c.      nakládání z odpady a ostatní vlivy na životní prostředí.

d.      popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro

bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch související se

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

e.      stanovení podmínek pro provádění s hlediska bezpečnosti stavby a ochrany

zdraví při práci.

Pro bod a. je ve výše uvedeném zákoně o pozem. komunikacích č.13/1997Sb ve čtvrté části v § 24 uveden řád podmínek a příkazů k povolení a funkci objížděk.

     (4) Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena , byla z hlediska provozu vyhovující a byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení omezit nebo zrušit

     (7) Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad, odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.

Obdobně pro bod a. stanovuje Vyhláška č.104/1997Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – část sedmá §39 řadu podmínek a příkazů nutných k povolení a funkci objížděk:

     (4)   Označení uzavírek nebo objížděk upravuje zvláštní předpis – zákon č.361/2000Sb a vyhl.č.30/2001Sb.V případě uvedeném v odst.(2) f.) (trvá-li uzavírka a nebo objížďka déle než tři dny) musí být na začátku uzavírky navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.

Pro konkrétní technické označení objížděk je stanoven zák.č.361/2000Sb vyhl.č.30/2001Sb technický předpis „Technické podmínky TP66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 2. vydání.

V odd.6.7.„Objížďky" těchto TP66 je mimo jiné závazné příkazy uveden tento hlavní a rozhodujícím příkaz (uveden v plném znění):

Objížďkovou trasu lze vást po pozemní komunikaci, která vyhovuje intenzitě a druhu odkláněné dopravy. Podle konkréních dopravních podmínek, druhu uzavřené pozemní komunikace, doby trvání uzavírky a pod., je zpravidla nazbytné přistoupit i k úpravě provozu na pozemní komunikaci, po které je objížďka vedena. Zejména jde o posouzení možnosti označit objířďkovou trasu, jako hlavní pozemní komunikaci. Objížďka pak             musí být vyznačeny s takovým předstihem, aby účastník silničního provozu měl možnost se změněné dopravní situaci včas přizpůsobit. Průběh objížďky musí být jednoznačně vyznačen příslušnými dopravními značkami.

Na předpokládané objížďkové trase mohou být kromě zásahů do organizace přednosti v jízdě potřebná i jiná opatření, např. přechodné omezení v rychlosti tam, kde parametry objížďkové trasy navyhovují přechodně zvýšenému dopravnímu zatížení nebo změněným charakteristikám dopravního proudu (větší podíl těžké dopravy a pod.). Je třeba brát v úvahu také požadavky na bezpečnost chodců a zavádět odpovídající opatření ( např. zřizování náhradních chodníků, přechodů pro chodce, řízených přechodů, nadchodů ). Tento požadavek je zvlášťe významný tehdy, vede-li objížďková trasa obytnou zástavbou nebo leží-li v její těsné blízkosti, např. u školy, nemocnice a pod.        

Proč uvádíme výše uvedené zákony, vyhlášky a předpisy závazné pro zřizování objížděk a provozu na nich??? Je to hlavně proto, aby si každý občan Chotěboře sám mohl zhodnotit úrovně výkonu a vynaloženého pracovního úsilí starostky ,rady města a dobře placených městských úředníků.

To však není všechno – (neoprávněné omezování veřejné dopravy, zdržování chodců a ohrožování ,omezování a obtěžování občanů) je objížďka také útok na finance nejen nás každého občana Chotěboře ale také na všechny , kteří Chotěboř navštíví.

Zkrácená dopravně závadná objížďka „Za Vlasárnou „dle vyjádření starostky- jen pro občany Chotěboře“ by svoji délkou byla přijatelná, je však naprosto nepřijatelná prostorovým uspořádáním (šířka a stoupání), havarijní stav vozovky a dopravní značení ohrožuje bezpečnost a zdraví uživatelů a občanů bydlících kolem.

Dle oficiálně vyhlášených několika objížďkových tras Městem Chotěboř, jsme pro výpočet zvýšených nákladů na dopravu zvolili trasu po silnicí II/346,III/3466,Iú38 a II345 Chotěboř(od knihovny)-Svinný-Sedletín-Kámen-Golčův Jeníkov-Vilémov–Chotěboř  v celkové délce cca 43km a to jak pro nákladní tak i pro osobní auta.

Vypočet finančních ztrát občanů  v osobní dopravě za dobu uzávěry silnice 344/II v Chotěboři:

Při jízdě po této trase spotřebuje osobní auto při průměrné spotřebě 7l/100km je 3l benzínu naturalu 95 a  při jeho  průměrné ceně 33.50 Kč /l číní ztráta ……………….…….100.50 Kč.

Při průměrné rychlosti 60km/h činí ztrátový čas jízdou 0.43h a při hodnotě 1hod.průměrné mzdy 71.30Kč/hod činí ztráta jedné osoby (řidiče)……………………………..….. 30.66Kč

Celkem činí čistá ztráta (bez dalších provozních nákladů)………..……………… 131.16Kč

Dle celostátního sčítání dopravy je průměrný průjezd osobních vozidel z 24 h na vjezdu do  Chotěboře ve směru od Golčova Jeníkova  v obou směrech  3069 o.v./den v jednom směru je to 1534voz/den celková ztráta za den činí………………………………….….201 199 Kč/den.

Za dobu předpokládané uzávěry červenec-říjen (123dnů) naroste tato občanská ztráta v osobní dopravě na závratnou částka                         

                                                                  24 747 000 Kč.

Výpočet zvýšených nákladů na nákladní dopravu za dobu uzávěry silnice 344/II v Chotěboři:

Při jízdě po trase zvýší se náklady na každou tunu přepravovaného zboží , surovin a paliv při průměrné ceně za přepravou 26.00 Kč za 1t/1km. Při průměrném objemu 7100t přepravovaného nákladu za den do Chotěboře činí zvýšení ……………….…..…. 184 600Kč.

 Za dobu předpokládané uzávěry červenec-řijen (123dnů) budou zvýšené náklady na nákladní dopravu činit nepředstavitelnou částku  

                                                                22 706 000 Kč. 

Ztrátovou částku za osobní dopravu bude muset si hradit každý motorista sám.Zvýšené náklady na přepravu zboží, surovin a paliv si bude muset přepravce zahrnout do svých nákladů (pokud má sjednané pevné smlouvy), jinak to přepravce zahrne do faktur objednatele a náklady opět uhradí občané Chotěboře. Obdobně se dají vyčíslit i výdaje, které vzniknou při používání objížďky při stavbě mostu v Bílku.

Co na závěr !?! Chotěboř bude nově asfaltová . Doufejme, že nový stav bude alespoň v takové kvalitě , jaký je dnes. Nevyhovující křižovatky se neupravují, to znamená, že kapacita průjezdu se nemění. Celkový přínos celé akce není zklidnění, ale dluh v městské pokladně, devastované okolní místní komunikace, objížďkové silnice, otrávení a naštvaní občané. Nezbytně nutný a plánovaný obchvat je v nedohlednu. 

 Pani starostko , páni radní a koaličníci z ODS co Vy na to!?! Je to smutné a neradostné když si představíme že nás občany Chotěboře to Vaše asfaltování bude pronásledovat minimálně do konce volebního období to je do roku 2014. Byl by od Vás vůči občanům Chotěboře slušné , až budete v roce 2014 končit a předávat městskou pokladnu tak ji předat  třeba prázdnou ale bez dluhů.