Je demolice plicního domku pro obyvatele v této lokalitě bezpečná???

16.08.2011 22:00

Rada města Chotěboř                                                                         

Trčků z Lípy 69

583 01 Chotěboř

 

Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci - odstranění stavby č.p.742.

          Koncem roku 2010 byl vedením města vytvořen tlak na urychlené schválení odstranění (demolici) budov č.p.446 v ul.Havlíčkova a č.p.742 v ul.Houbova. Pod dojmem vyvolaného tlaku a ve snaze urychlit zbourání obou budov, jsme se (Občanské sdružení „Blaho občanů Chotěboř“)  na počátku roku 2011 telefonicky dotázali na MÚ odb.OMIM zda je na odstranění uvedených staveb vypracována projektová dokumentace. Na dotaz nám odpověděla vedoucí odboru pani.Ing Z.Pospíchalová „že na odstranění budovy č.p.742 v ul.Houbova je projektová dokumentace vypracována“. Na další dotaz, proč jsme na odsouhlasení této dokumentace nebyli pozvání – ač jsme již předem písemně žádali, abychom byli přizváni ke všem jednáním týkajících se výše uvedených staveb!? Pani Ing. Pospíchalová  odpověděla, že na základě této projektové dokumentace neproběhla a ani neprobíhají žádná jednání a proto nebyl důvod  nás zvát.Víme, že to není pravda, na základě této dokumentace proběhla již řada jednání, například-žádosti na odpojení sítí a další přípravná jednání.

 Vedení města se zřejmě rozhodlo nás nezvat k jednání, proto rozhodě žádáme, aby nám bylo písemně sděleno řešení zásadních problémů, týkajících se ohrožení zdraví  občanů žijících v ul.Houbova a blízkém okolí.

Dle známé skutečnosti objekt č.p.742 určený k demolici, sloužil od druhé poloviny dvacátých let minulého století  (r.1925) až do roku 2005 jako zdravotní středisko pro vyšetřování všech plícních chorob a kontrol privátní léčby těchto chorob v obvodu bývalého okresu Chotěboř. Do padesátých let minulého století zde byl pro vyšetření používán i rentgen. Dlouhým používáním objektu a vývojem úklidových a čistících prací včetně prostředků, mohlo dojít  k  hluboké kontaminaci zárodků infekčních plícních chorob do prostor střediska -chodby, čekárna, ordinace, sociální zařízení včetně odpadové jímky. Dále mohlo dojít k ozáření  inertních materiálů (zdivo ,omítka, podlahy a zařízení) v místnosti, kde byl umístěn rentgen. Proto žádáme, aby byl v objektu proveden podrobný průzkum na látky a zárodky infekčních chorob ohrožující životy lidí a  životní prostření, včetně průzkumu na zjištění zbytkového záření inertních materiálů  ozářených rentgenem v rozsahu stanovém zákonem č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a ustanovení zákona č.183/2006Sb díl 3.

 Vyjádření požadujeme zpracované v rozsahu  vyhláškou č.499/2006Sb příloha č.4:

Splnění požadavků dotčených orgánů, termín zahájení a doba trvání bouracích prací. Ochranná a bezpečnostní pásma. Zhodnocení kontaminace škodlivými a životu nebezpečnými látkami. Kopie stanovisek, posudků a dokladů o výsledcích  pořízených při přípravě proj.dok. k odstranění stavby. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob. Způsob ochrany vymezeného prostoru. Podmínky pro ochranu životního prostředí. Nakládání z odpady-způsob dopravy a uložení.

             Upozorňujeme Vás, že pokud  budou demoliční práce zahájeny dříve, něž budeme uvědomění o výsledcích průzkumu, obrátíme se na vyšší orgány, aby bourací práce byly  zastaveny až do vyřízení našich požadavků.

Děkujeme za včasné vyřízení naší žádosti.