Stanovy OS

01.02.2011 20:12

Občanské sdružení s názvem „Blaho občanů Chotěboř“, registrované Ministerstvem vnitra dne 31.08.2010; IČO 22857435

Registrované stanovy občanského sdruženíČl.1

Název a sídlo sdružení
Název občanského sdružení je „ Blaho občanů Chotěboř“ (dále jen „sdružení“)
Sídlem sdružení je obec: CHOTĚBOŘ. Sdružení sídlí na adrese: Žižkova 797, 58301 ChotěbořČl.2

Statut sdružení
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Sdružení je právnickou osobou.
Sdružení působí na území obce Chotěboř, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
Charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., k ochraně přírody, ochraně práv vlastníků domů, ochraně památek, kulturních hodnot a krajinného rázu na území obce Chotěboř.Čl.3

Cíl činnosti sdružení
Sdružení vychází z nutnosti ochrany práv vlastníků domů ( rodinných, bytových a dalších budov ), bytů a dalších nemovitostí na území obce Chotěboř, dále jen nemovitostí. Je zájmovým sdružením občanů, které spojuje společný zájem.
Sdružení zejména usiluje, aby vlastníci nemovitostí měli zaručena základní vlastnická práva, tj. právo vlastnit, držet a disponovat se svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby nebyli znevýhodňováni proti vlastníkům jiného majetku.
Sdružení usiluje o ochranu oprávněných zájmů svých členů při správě, provozování a ochraně jejich majetku.
Sdružení informuje své členy o své činnosti. Zajišťuje osvětu týkající se právních předpisů za účelem posílení právního vědomí a poskytuje další informace, případné služby. Využívá připomínky a náměty členů. Majitelům zajišťuje poradenskou pomoc při správě nemovitostí.
Sdružení reprezentuje své členy a jako oficiální zástupce vlastníků nemovitostí se účastní připomínkových řízení při jednáních zvláště se státní správou a exekutivou.
ochrana v území „ čistého bydlení“, které je určeno výlučně pro bydlení, zabránit výstavbě staveb, které se nehodí do dané lokality a znehodnocují kvalitu bydlení ostatním občanům,
ochrana přírody a krajiny,
ochrana životního prostředí,
ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny na území obce Chotěboř a okolí a to i ve správním řízení,
ochrana lidských práv a dodržování platných zákonů,
ochrana a zajištění bezpečnosti občanů na veřejných komunikacích a chodnících,
za tímto účelem sdružení zajistí pravidelnou informovanost veřejnosti o daném problému.Čl.4

Členství
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

e) zánikem sdružení.
Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.Čl.5

Práva a povinnosti členů
Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány sdružení,

c) být volen od orgánů sdružení,

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.


Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení,

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.Čl.6

Orgány sdružení

a) valná hromada

b) rada sdružení

c) předsedaČl.7

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c) volí členy rady sdružení,

d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,

e) rozhoduje o zrušení členství i sdružení.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.Čl.8

Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné

hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

2.Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
Rada má nejméně 3 členy.
Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1x ročně.
Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

b) koordinuje činnost sdružení,

c) svolává valnou hromadu,

d) zpracovává podklady pro valnou hromadu,

e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přejímá její pravomoci rada.Čl.9

Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a

rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

2. Předsedu volí rada sdružení.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.Čl.10

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) granty,

c) dotace.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu, schváleného valnou hromadou.Čl.11

Zánik sdružení
Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká- li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.Čl.12

Závěrečná ustanovení
Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řad sdružení.
Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.