Vyjádření k historické hodnotě domů čp.446 a čp.742 v Chotěboři od spoluautora knihy "Město Chotěboř 2001" pana Mgr. Václava Tučka.

31.03.2011 17:40

 

Na základě žádosti občanského sdružení „Blaho občanů Chotěboř“ podávám stručnou zprávu o historické hodnotě domů čp.446 a čp.742 v Chotěboři, které jsou podle záměrů zastupitelstva města Chotěboř určeny k demolici a mají být nahrazeny většími čtyřpodlažními bytovými domy.

 

Dům čp.446 (ulice Havlíčkova) byl v 19.století sociálním zařízením pro občany ve funkci tzv. obecního ústavu. Sloužil především jako stravovna a noclehárna. Původní stavba na tomto místě pocházela z počátku 19. století a byla zbudována ze dřeva a cihel vepřovic. Roku 1899 byl dům zcela přestavěn. Za první republiky spravoval objekt Slavibor Nezbeda /1877- 1941/, předseda spolku Berla. Ve druhé polovině 20. století zde sídlila delší dobu městská bytová správa. V současnosti je objekt patřící Městu Chotěboř prázdný a nevyužívaný. Dům sousedí s domem čp.782 postaveným roku 1931. Tato dvoupatrová budova se dvěma zděnými štíty a sedlovou střechou byla sídlem úřadu politického okresu, neboť v Chotěboři po roce 1918 a pak až do roku 1960 působila okresní správa. Pod ní spadaly dva soudní okresy – chotěbořský a přibyslavský. V dnešní době jsou v tomto domě byty v soukromém vlastnictví. Součástí pozemku náležejícího od počátku k domu čp.782 bylo také nádvoří s někdejší přístupovou cestou k domu a též dřevníky i prádelna postavená u domu čp.436. Celý tento jednotný komplex je ohrazen zdí a plotem /viz. foto dole/.

 

Dům čp.742 / stavební parcela č.690/ stojí v Houbově ulici. Objekt byl zbudován ve dvacátých letech dvacátého století v akci zvané „Masarykova liga proti tuberkulóze“. Tato organizace založená roku 1919 kladla hlavní důraz na prevenci nemoci. Vedle ní působily v Čechách i další protituberkulózní spolky. Do obdobné kategorie patřily např. i spolky pro léčbu a výchovu mrzáků, proti alkoholismu a opatrování slepých a hluchoněmých. Společným znakem uvedených spolků byly čtyři základní zdroje příjmů / členské příspěvky, dary, subvence veřejných institucí a výnosy vlastních podniků /, odstupňované druhy členství a existence dobrovolného i placeného personálu. Výrazným společným rysem byl důraz na osvětu. Jednotlivé organizace vzájemně spolupracovaly a postupně docházelo ke koncentraci příbuzných organizací.

Dům později sloužil jako plicní oddělení, dále zde sídlila bezpečnostní agentura, nyní je objekt patřící Městu Chotěboř rok prázdný / viz. foto dole /.

 

 

Domy čp.446 a čp.742, které plánuje Město Chotěboř zbořit a nahradit zmiňovanými bytovými domy, nejsou sice památkově chráněné, ale mají z historického a estetického hlediska nezastupitelnou hodnotu v celkové architektuře města. Navíc by se daly opravit, upravit a vhodně využívat. Bylo by , myslím, citlivější tyto budovy ponechat v Chotěboři i nadále.

Problematických zásahů do vzhledu města proběhlo zejména ve druhé polovině osmdesátých a v počátku devadesátých let dvacátého století již poměrně dost. Na druhé straně řada cenných staveb byla od roku 1990 až dodnes kvalitně a odborně opravena a do budoucna uchována.

Plánované výškové budovy by se daly vystavět jistě v jiných částech města, než v oblasti uvedené, poměrně jednotně působících zástaveb / viz. fota /. Novostavby by naopak opticky byly poněkud rušivé v daných místech těchto ulic Houbova a Havlíčkova. Přestože bydlení pro mladé rodiny je ve městě potřebné, bylo by šťastnější najít jinou variantu.